Unreasonable love

Ở bên anh tôi suy nghĩ bằng cảm nhận nhiều hơn lí trí. Pawel từng hỏi tại sao tôi yêu anh. Tôi trả lời là tôi chẳng có lí do gì hết. Và chính vì không có lí do nên tôi mới chắc chắn về tình yêu này đến thế. Tôi bảo anh ta là một khi đã yêu vì có lí do thì đến khi lí do ấy mất đi thì cũng hết yêu hay sao.

(Jean’s blog)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s