Unreasonable love

Ở bên anh tôi suy nghĩ bằng cảm nhận nhiều hơn lí trí. Pawel từng hỏi tại sao tôi yêu anh. Tôi trả lời là tôi chẳng có lí do gì hết. Và chính vì không có lí do nên tôi mới chắc chắn về tình yêu này đến thế. Tôi bảo anh ta là một khi đã yêu vì có lí do thì đến khi lí do ấy mất đi thì cũng hết yêu hay sao.

(Jean’s blog)

Catch me

Before I fall, too fast
Kiss me quick, and make it last..”

Never been a fan of Demi :| But I love this song. Or maybe I’m sooo teen again these days? :)